Trabalenguas. Marzo.

... Rasquín era un rascón que rascaba en una risca.

... Una taringa i un taringó, un panet de quatre i un botifarró.